Na podstawie § 6 ust. 1 uchwały Nr XII/144/07 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 września 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w związku z § 1 ust. 3 pkt 2), § 2, § 3 ust. 1 uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Burmistrz Ropczyc ogłasza nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Ropczyce w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Szczegółowe zasady naboru oraz realizacji i finansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się w niżej zamieszczonych załącznikach oraz pod adresem: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/