W sprawie:
zmiany uchwały własnej z dnia 31 sierpnia 2018 r. Nr LVI/550/18 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmienionej .

Data uchwały:
2020-09-28

Numer uchwały:
XXVI/249/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. - publikacja Dz.Urz.Woj.Podk. z dnia 14 października 2020 r. poz. 3885.