W związku z § 22 ust. 6 Statutu Gminy Ropczyce – stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach Nr IV/25/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ropczyce (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 18 kwietnia 2012 r. poz. 913), ze zmianami - uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach: Nr XXXIV/315/17 w sprawie zmian w Statucie Gminy Ropczyce (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2 lutego 2017 r. poz. 448), Nr LVI/551/18 w sprawie zmian w Statucie Gminy Ropczyce (Dz. Urz. Woj. Podk. z 18 września 2018 r. poz. 3939) - zawiadamia się, że została zwołana sesja Rady Miejskiej w Ropczycach, która odbędzie się  25 listopada 2021 r., o godz. 14-tej, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - zdalny tryb obradowania - szczegóły w dołączonym pliku.