W sprawie:
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce

Data uchwały:
2017-11-27

Numer uchwały:
XLV/437?17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Ogłoszonie: Dz.Urz.Woj.Podk.