W sprawie:
zmiany uchwały Nr XXV/239/2004 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich ososiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród

Data uchwały:
2017-11-27

Numer uchwały:
rXLV/ 438 /17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Ogłoszenie: Dz.Urz.Woj.Podk. z 12.12.17 poz. 4292.