Burmistrz Ropczyc ogłasza otwarty nabór na Partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytetu FEPK.07 kapitał ludzki gotowy do zmian, działanie FEPK.07.12 Szkolnictwo ogólne, Nr naboru FEPK.07.12-IP.01-001/23.

Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm. ) oraz art. 39 ust. ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079), 

Zainteresowane i uprawnione podmioty proszę  o złożenie oferty w siedzibie gminy tj. Urząd Miejski w Ropczycach, 39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1, pok. 208 – sekretariat na II piętrze lub przesłać na adres (liczy się data wpływu do Urzędu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2023 r. do godz. 15.30 .