W sprawie:
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce

Data uchwały:
2017-12-29

Numer uchwały:
XLVII / 475 / 17

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia.
Ogłoszenie w Dz.Urz.Woj.Podk. - z 15 stycznia 2018 r., poz. 215.