W sprawie:
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach Nr XXV/239/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu ...

Data uchwały:
2018-02-05

Numer uchwały:
XLVIII/ 478 /18

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia
Obwieszczenie ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Podk. z 16 lutego 2018 r., poz. 716.