W sprawie:
zmian w Statucie Gminy Ropczyce

Data uchwały:
2018-08-31

Numer uchwały:
LVI/551/18

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z zastrzeżeniem, że § 1 pkt 1, 2 3 oraz od pkt. 5 do pkt. 11 mają zastosowanie z pierwszym dniem kadencji organów gminy następującej po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie - ogłoszenie Dz.Urz.Woj.Podk. z 18.09.2018, poz. 3939.