W sprawie:
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropczyce

Data uchwały:
2018-10-15

Numer uchwały:
LIX/568/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po uplywie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.