Symbol:


Wydział:
Referat Gospodarki Przestrzennej

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)

Opłaty:
opłata skarbowa:
- 598 zł - gdy wniosek składa osoba, która nie jest właścicielm (współwłascicielem) lub użytkownikiem wieczystym (współużytkownikiem wieczystym) gruntu,
- 17 zł - gdy wniosek składa pełnomocnik (opłata dodatkowa od pełnomocnictwa)


Termin odpowiedzi:
ok. 3 m-cy

Jednostka odpowiadająca:


Tryb odwoławczy:
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie

Uwagi:


Dokumenty
  • wymienione we wniosku