Burmistrz Ropczyc

Kazimierz Moskal 

Tel. 17 22 10 550

Fax 17 22 10 555

E mail sekretariat@ropczyce.eu

Burmistrz Ropczyc przyjmuje interesantów

Poniedziałek w godz. 14:00 – 16:00,

Piątek w godz. 8:00 - 12:00

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie, tj.

pok. 208, tel. 17 22 10 550.

 

Zadania i kompetencje

Burmistrz wykonuje uchwały rady miejskiej i zadania gminy określone przepisami prawa.

 

Do zadań Burmistrza należą w szczególności:

1)    Reprezentowanie gminy na zewnątrz;

2)    Kierowanie bieżącymi sprawami gminy;

3)    Przygotowanie projektów uchwał rady miejskiej;

4)    Określenie sposobu wykonywania uchwał rady miejskiej;

5)    Gospodarowanie mieniem komunalnym;

6)    Wykonanie budżetu;

7)    Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

8)    Opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie
i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;

9)    Sprawowanie nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi.

Urzędem Miejskim w Ropczycach kieruje Burmistrz Ropczyc przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Gminy Ropczyce.

Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy:

1)    Referatem Podatków;

2)    Referatem Dróg i Gospodarki Mieszkaniowej;

3)    Zespołem Radców Prawnych;

4)    Zespołem do spraw Zarządzania Kryzysowego;

5)    Zespołem do spraw Audytu Wewnętrznego;

6)    Samodzielnym stanowiskiem do spraw Kadr;

7)    Samodzielnym stanowiskiem do spraw BHP;

8)    Pełnomocnikiem burmistrza do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

9)    Pełnomocnikiem burmistrza do spraw Kontroli Zarządczej;

10)  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych;

11)  Zespołem Obsługi Jednostek Oświatowych;

12)  Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;

13)  Urzędem Stanu Cywilnego;