W sprawie:
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym - Domu Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych w Ropczycach

Data uchwały:
2019-08-14

Numer uchwały:
XIII/111/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2019 roku - ogłoszenie Dz.Urz.Woj.Podk. z dn. 5.09.19, poz. 4291.