W sprawie:
przejęcia części dotychczasowej ulicy powiatowej Nr 1362R Dworcowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

Data uchwały:
2019-09-17

Numer uchwały:
XIV/117/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku. (ogłoszenie Dz.Urz.Woj.Podk. z dn. 3.10.2019 poz. 4679)