W sprawie:
ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz ...

Data uchwały:
2020-07-24

Numer uchwały:
XXIV/232/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2020 roku - ogłoszenie: Dz.Urz.Woj.Podk. z 28 sierpnia 2020 r. poz. 3404, z uwzględnieniem Rozstrzygnięcia Wojewody Podkarpackiego NR P-II.4131.2.238.2020 opublikowane Dz.Urz.Woj.Podk. z 4 września 2020 r. poz. 3482.