W sprawie:
zmiany uchwały własnej z dnia 15 października 2018 r. Nr LIX/568/18 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropczyce

Data uchwały:
2020-09-28

Numer uchwały:
XXVI/248/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. - publikacja Dz.Urz.Woj.Podk. z dnia 14 października 2020 r. poz. 3884.