W sprawie:
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Data uchwały:
2020-11-30

Numer uchwały:
XXVIII/276/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2021 r. - ogłoszenie 10.12.20, poz. 4877.