• Data złożenia petycji: 8 lutego 2021 r.
  • Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Anonimizacja.
  • Przedmiot petycji: Petycja zawierająca żądanie rozpowszechniania przez Radę Miejską informacji o potrzebie zażywania witaminy D. 
  • Podmiot rozpatrujący: Rada Miejska w Ropczycach.
  • Dane dotyczące przebiegu postępowania i przewidywany termin rozpatrzenia: Petycja skierowana do Komisji skarg, wniosków i petycji. 
  • Przewidywany termin rozpatrzenia: do 8 maja 2021 r.