Informacja na temat funkcjonowania gminnych rad seniorów - dane z gminy Ropczyce

Informacje dotyczące funkcjonowania gminnych rad seniorów

Ropczycka Rada Seniorów została powołana (na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym) uchwałą Rady Miejskiej w Ropczycach nr XXIX/260/16 z dnia  30 września  2016 roku. Tą samą uchwałą został nadany statut Ropczyckiej Rady Seniorów. Uchwała o powołaniu Ropczyckiej Rady Seniorów została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 7 października 2016 r. (poz. 3217). Rada funkcjonuje już drugą kadencję.

Zasady działania Ropczyckiej Rady Seniorów określa statut. § 2 statutu mówi:
1) Rada Seniorów tworzona jest w celu pobudzania aktywności obywatelskiej oraz poprawy jakości życia seniorów mieszkających na terenie gminy Ropczyce.
2) Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w sprawach ważnych dla osób starszych.
3) Rada Seniorów działa na terenie gminy Ropczyce.

W § 3 określone są obszary działania Rady Seniorów:
4) zapobieganie i przełamywanie marginalizacji osób starszych,
5) wspieranie aktywności osób starszych,
6) profilaktyka i promocja zdrowia osób starszych,
7) przełamywanie stereotypów na temat osób starszych i starości oraz budowanie ich autorytetu,
8) rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury dla ludzi starszych.

Do zadań Rady Seniorów należy w szczególności:
1) współpraca z organami gminy Ropczyce w sprawach dotyczących osób starszych,
2) monitorowanie potrzeb osób starszych oraz ustalanie zadań i działań priorytetowych w tym zakresie,
3) informowanie środowisk osób starszych o ważnych sprawach dla seniorów,
4) wzbogacanie gminnej oferty kulturalnej i rekreacyjnej,
5) inicjowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym na rzecz upowszechniania wśród seniorów kultury, sportu, rekreacji i edukacji,
6) upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych,
7) propagowanie wśród osób starszych zdrowego trybu życia,
8) podejmowanie przedsięwzięć mających na celu integrację społeczną osób starszych,
9) propagowanie wśród seniorów ofert medycznych, kulturalnych, rekreacyjnych i edukacyjnych.

W § 4 określone są zasady działania Rady Seniorów. Członkiem Rady Seniorów może zostać osoba zamieszkała na terenie gminy Ropczyce, która ukończyła 60 lat. W skład Rady Seniorów wchodzi od 10 do 20 członków, w tym:
1) jeden członek wskazany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ropczycach i zaakceptowany przez Radę Miejską,
2) jeden członek wskazany przez Burmistrza Ropczyc,
3) jeden przedstawiciel Ropczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ropczycach,
4) jeden przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział w Ropczycach,
5) po dwóch przedstawicieli klubów seniora, działających w jednostkach pomocniczych gminy Ropczyce,

Członków Rady Seniorów powołuje Burmistrz Ropczyc w drodze zarządzenia, które podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Ropczyce. Kadencja Rady Seniorów trwa 4 lata. Członkowie Rady Seniorów pełnią swe funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet ani wynagrodzeń. Obsługę organizacyjno-techniczną Rady Seniorów zapewnia Burmistrz Ropczyc.

Przykłady dobrych praktyk
Działania na terenie gminy Ropczyce koordynowane przez Ropczycką Radę Seniorów:
1. Ropczycka Rada Seniorów posiada własny lokal w Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach. Lokal został udostępniony bezpłatnie, koszty mediów pokrywa Centrum Kultury w Ropczycach. Odbywają się w nim regularnie posiedzenia członków Ropczyckiej Rady Seniorów, a także spotkania członków lub delegatów wszystkich klubów seniora działających w gminie Ropczyce. Spotkania mają charakter towarzyski (zabawy, biesiady), szkoleniowy (prelekcje na różne tematy), świąteczny (wynikający z kalendarza świąt
i uroczystości), integracyjne (z przedstawicielami innych grup społecznych i środowisk, np. niepełnoprawnych), itp.
2. Kursy językowe dla seniorów
3. Kursy obsługi komputera i smartfona dla seniorów
4. Wycieczki i wyjazdy integracyjne oraz szkolenia, także z udziałem członków klubów seniora z innych gmin i powiatów (wycieczki krajowe, turnusy nad morzem w Mielnie dwa razy w roku, tygodniowy pobyt w miejscowości Podgora na Chorwacji we wrześniu 2019 r., szkolenia w Kielnarowej, Senioralia w Krakowie, wyjazdy do kina i do teatru)
5. Udział w projektach społecznych, także z seniorami z innych gmin i powiatów:
- „Aktywny senior” w Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy (20.09.2017 r.)
- „Seniorzy aktywni lokalnie” - projekt realizowany  przez Fundację Rozwoju “Dobre Życie” w latach 2018-2019 (warsztaty fotograficzne, plastyczne, teatralne, produkcji kosmetyków naturalnych, itp.)
5. Organizacja lokalnych Dni Seniora (2018, 2019)

Uwagi, wnioski, oczekiwania propozycje zmian (na podstawie informacji przekazanych przez Ropczycką Radę Seniorów)
1. Ustawowe podjęcie decyzji o możliwości pokrycia kosztów przejazdu dla członków prezydium rad seniorów
2. Umożliwienie klubom seniora niezrzeszonym w fundacjach i stowarzyszeniach składania wniosków o dofinansowanie lokalnej działalności
3. Podjęcie ustawy o zniżkach dla seniorów w parkometrach na terenie całej Polski
Sporządziła: Teresa Kiepiel (Urząd Miejski w Ropczycach)
Tel. 512 085 700, 17 22 20 272
Dnia 12 lutego 2020 r.