W sprawie:
ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Ropczyce

Data uchwały:
2017-12-22

Numer uchwały:
XLVI / 469 / 17

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.
Ogłoszenie w Dz.Urz.Woj.Podk. - z dnia 2.01.2018, poz. 17.