Zamawiający:
Zamówienia wspólne

Tytuł przetargu:
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

CPV:
09120000-6 - paliwa gazowe
09123000-7 - gaz ziemny
65200000-5 - przesył gazu i podobne usługi


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 220),
b) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 220) - w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej
lub
posiada podpisaną aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000 zł,
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 2.000.000 zł.
3. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia (umowy), z których każde zamówienie (umowa) odpowiada swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, co oznacza, że każde z nich obejmowało lub obejmuje dostawę paliwa gazowego a wartość roczna każdego zamówienia (umowy) w wyżej wymienionym zakresie wynosiła co najmniej 8000 MWh albo w przypadku zamówień (umów) nadal wykonywanych - do dnia przed upływem terminu składania ofert - Wykonawca wykonał dostawy w wyżej wymienionym zakresie o wartości co najmniej 8000 MWh.


Termin realizacji:
do dnia 31.12.2019 r.

Osoba odpowiedzialna:
Mariusz Wośko

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, sekretariat - pokój nr 208, II piętro

Oferty można składać do:
2017-10-31 godz: 10:30

Otwarcie ofert:
2017-10-31 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, sala konferencyjna - pokój nr 109, I piętro

Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
80 000,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące