Zamawiający:
Gmina Ropczyce

Tytuł przetargu:
Budowa oświetlenia przy ulicy Zielonej w Ropczycach

CPV:
CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,
CPV 54232210-7 Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych,
CPV 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie budowy linii energetycznych,
CPV 45316110-9 Roboty w zakresie instalowania urządzeń oświetlenia drogowego.


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1. Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończył co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie oświetlenia drogowego o wartości co najmniej 120 000 zł brutto każde,
b) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i pełnić będzie funkcję kierownika budowy.


Termin realizacji:
30.11.2017 r.

Osoba odpowiedzialna:
Mariusz Wośko

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, sekretariat - pokój nr 208, II piętro

Oferty można składać do:
2017-10-11 godz: 10:15

Otwarcie ofert:
2017-10-11 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, sala konferencyjna - pokój nr 109, I piętro

Kryteria wyboru:
Cena - 60%
Okres gwarancji - 40%


Wadium:
3 000,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące