W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę l

Data uchwały:
2018-07-16

Numer uchwały:
LV/537/18

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
Po uplywie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r. - ogłoszenie: 28.08.18, poz. 3690.