Zamawiający:
Gmina Ropczyce

Tytuł przetargu:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Ropczyce w sezonie zimowym 2017/2018

CPV:
CPV 90611000-3 Usługi sprzątania ulic
CPV 90620000-9 Usługi odśnieżania
CPV 90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Część I - (koparko -ładowarka -1szt, pługopiaskarka samochodowa -1 szt., pługopiaskarka ciągnikowa -1 szt., ciągnik z pługiem -2 szt., w tym 1 szt. o masie całkowitej do 1,5 ton, zamiatarka do chodników -1 szt., zamiatarka do jezdni 1 szt.)
Część II - (koparko -ładowarka -1szt, pługopiaskarka samochodowa -1szt, ciągnik z pługiem 1 szt.)
Część III - (koparko -ładowarka -1szt, pługopiaskarka samochodowa -1szt.)
Część IV - (koparko -ładowarka -1szt, pługopiaskarka samochodowa -1 szt., pługopiaskarka ciągnikowa -1 szt., zamiatarka do chodników -1 szt., zamiatarka do jezdni 1 szt.)
Część V do XI - (ciągnik o dwóch napędach z pługiem jedno lub dwustronnym -1 szt.)
Część XII - (pług wirnikowy -1 szt.)
Część XIII do XIV - (ciągnik o dwóch napędach z dmuchawą -1 szt.)
Część XV - (pługopiaskarka samochodowa-1 szt.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku składając odpowiednie oświadczenie.


Termin realizacji:
31.03.2018 r.

Osoba odpowiedzialna:
Mariusz Wośko

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, sekretariat - pokój nr 208, II piętro

Oferty można składać do:
2017-10-12 godz: 10:15

Otwarcie ofert:
2017-10-12 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, sala konferencyjna - pokój nr 109, I piętro

Kryteria wyboru:
Cena - 60%
Termin płatności - 40%


Wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Uwagi:


Firmy uczestniczące